BESZÁMOLÓ A MAGYAR PEN CLUB 2001–2014 KÖZÖTT VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL

 

2 0 0 1

 

A Magyar Pen Club 2001. április 23-án délelőtt 10.30-kor tartja

TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSÉT az Olasz Kultúrintézet előadótermében.

A közgyűlés új elnököt választ GÖRGEY GÁBOR személyében.

A főtitkári posztra BENYHE JÁNOS kerül.

Előszőr köszönti a jelenlévőket Gabriele Brustolini, az olasz kultúra házának helyettes vezetője, majd a francia PEN elnöke Alexandre Blokh és a főtitkár Sylvestre Clancier.

 

szeptember 1-től a Fészek Művészklub biztosítja a teret a Magyar PEN működéséhez, miután a Károlyi-palotából kiköltözésre kényszerül.

Ebből az alkalomból a szervezet közgyűlést tart, amelyen a székhely-változáson kívül az egyesület további működéséről tárgyal.

 

október 11. PETER PAUL WIPLINGER osztrák költő kétnyelvű

felolvasóestje.

 

október 17. HERMINE PINSON amerikai fekete költőnő előadása és

felolvasóestje.

 

október 24. SZERGEJ VOLSZKIJ magyarból fordító orosz műfordító

bemutatkozása és a munkájához felajánlott támogatás

átnyújtása.

 

2001.november27-december 1. Nemzetközi PEN 67. kongresszusa Londonban.

Ebből az alkalomból az újonnan választott elnök

Görgey Gábor és a főtitkár Benyhe János

bemutatkozó látogatásra utazik az angol

fővárosba. A Magyar PEN Club immár nemzet-

közileg is feltűnő szervezeti válsága után külö-

nösen fontos, hogy képviseltesse magát a legfon-

tosabb eseményen és a bizottság (fordítói, nyel-

vi jogi) munkájában felszólaljon és a fogadáso-

kon részt vegyen. A közgyűlés megerősíti tiszt-

ségében Terry Carlboom nemzetközi főtitkárt.

 

december 18. Az évente odaítélendő KomlósAladár-díjat átadja a Magyar

PEN Club főtitkára Lator László Kossuth-díjas költőnek.

 

2 0 0 2

 

A Magyar PEN küldöttsége 2002-ben is részt vesz a fontosabb nemzetközi konferenciákon.

 

február 22-23. Kúnos László képviseli szervezetünket a pozsonyi globális

könyvtár megalakulásának első évfordulójára rendezett

ünnepségeken. Természetesen a Magyar PEN Club is

hozzájárul a könyvtár gyarapításához könyv-adományokkal

a magyar irodalom rangos képviselőinek jeles munkáival.

Gustav Murin, a szlovák PEN elnöke fogadja a Pozsonyba

érkező PEN delegátust.

 

május 16-19. A 35-ik alkalommal megrendezett bledi (Szlovénia)

konferenciára Benyhe János utazik és részt vesz az

üléseken.

 

június 15. A Magyar PEN Club nemzetközi konferenciát szervez

Illyés Gyula születésének 100. évfordulója alkalmából a

Fészek Művészklubban.

Előadó francia vendégek: Alexandre Blokh. fr. PEN elnöke

Sylvestre Clancier, fr. PEN főtitkára

Georges-Emmanuel Clancier

Jean-Luc Moreau prof. műfordító.

A rendezvényen francia szemszögből láttatják Illyés Gyulát.

Magyar előadó Sumonyi Papp Zoltán író,aki Illyés Gyula Fran-

ciaország-képéről beszél.

Az előadások után Lator László Kossuth-díjas költő méltatja a

évi Illyés Gyula-díj kitüntetettjét Timár György költő-

műfordítót a magyar-francia kapcsolatok ápolása terén kifejtett

műfordítói munkásságáért, aki betegsége miatt nem vehet

részt az ünnepségen.

 

június 12. A Magyar PEN Club szerzői estet rendez JOHN RIDLAND

(Santa Barbara, USA) költőnek a Fészek Klub Kávéházában.

Az estet bevezeti Kodolányi Gyula. A költő felolvas János

Vitéz-fordításából (John the Valiant), és saját verseiből.

 

szeptember 17-24. A Nemzetközi PEN 68. kongresszusa a macedóniai

Ohridban. A közgyűlés tárgya:

„ A határok szabadsága és a szabadság határai”

„ A nyelv jövője, a jövő nyelve”

Magyar részről Benyhe János és Csicsery-Rónay István

utazik. Utóbbi saját költségén vesz részt a konferencián

Benyhe János az Olasz-Svájci Rádiónak ad interjút,

Csicsery-Rónay István egy Európa-Parlamenti vonatko-

zású kulturális-jogi javaslatot is előterjeszt. Emellett

részleges tisztújítás is napirendre kerül.

 

október 1. A Magyar PEN Club és a British Council közös rendezvénye a

Fészek Művészklub Gobelin termében.

CLIVE WILMER angol költő „Végtelen változatok” című

magyar nyelvű verseskötetének bemutatója. Maga a költő és a

fordítók, Gömöri György és Szabó T. Anna olvasnak fel a gyűj-

temény verseiből, valamint beszélgetnek a szerzővel életművé-

ről és a műfordításról.

 

november 7-11 A Szlovák PEN rendezvénye Pozsonyban, amelynek aktu-

alitása az Únióhoz való csatlakozás.

„Visegrad Literary Forum”. Magyar részről utazik:

Sumonyi Papp Zoltán, Kristó Nagy István, Dobozy Zsófia.

A Global PEN Library számára történő könyvadományok

után felolvasóest a Magyar Intézetben. A budmericei kas-

télyban egy memorandum kerül aláírásra a Visegrádi 4-ek

és Ausztria által, amelyet elküldenek Brüsszelbe az Euró-

pai Únióhoz, Romano Prodi-nak is.

 

december 4. Domokos Mátyás, író-szerkesztő-irodalomtörténész kapja az

ez évi Komlós Aladár-díjat.

 

2002.december 8-12. „PULA PEN EVENT” . a horvát PEN rendezvényén Tóth

Éva olvas fel verseiből, amerikai, kanadai, belga, francia,

német, olasz, szerb, szlovén, katalán szerzők mellett.

 

2 0 0 3

 

március 13. A Magyar PEN Club összevont elnökségi és

intézőbizottsági ülése a Fészek Művészklub

kupolatermében.

Az ülés tárgya: a szervezet működése, a folyamat-

ban lévő pályázatokról való tájékoztatás, a Magyar

PEN szükségszerű fiatalításának kérdése, a szervezet

jelenlegi elhelyezése, mint átmeneti állapot.

 

április 3. A 85 éves Hubay Miklós köszöntése a Nemzeti Színház

Stúdiószínházában. Ez alkalomból köszöntőt mond:

Upor László – dramaturg, Sumonyi Papp Zoltán –

Magyar PEN Club és Kalász Márton az Írószövetség elnöke.

Hubay Miklós legújabb színműve, az Elnémulás bemutató-

felolvasása.

 

május 21-25. Nemzetközi konferencia Bledban. A Magyar PEN Clubot

Hubay Miklós és Csicsery-Rónay István képviseli. Két

fontos témája a konferenciának:

Oh, The Brave New World és

An Eye For An Eye And The World Will Be Blind.

Mindkét küldött felszólal az összejövetelen.

 

szeptember 5-9. Compiano (Parma) az Olasz PEN konferenciája, melynek

keretén belül egy új antológia kötet megjelenését is

ünneplik. Magyar részről Hubay Miklós utazik.

25 országból, 25 író műve jelenik meg egy kötetben.

Szakmány György: „Apu nem megy sehová” című

elbeszélésével kerül be a kétnyelvű antológia kötetbe.

 

október 31-november 3. „Young PEN writers” címmel a Szlovák

PEN Centrum konferenciát szervez a budme-

ricei kastélyban. Itthonról a rendezvényre uta-

zik Szabó T. Anna és Dragomán György, mint

fiatal író és költő. Az angol nyelvű felolvasások

mellett szó esik a jelenlegi PEN szervezetek

helyzetéről és a fiatalok szerepvállalásáról az

úniós lehetőségeken belül, valamint a szervezet

hagyományainak töretlen ápolásáról.

 

november 10. „Fiatal írók Európáért” című nemzetközi tanácskozás.

Közös rendezvény az Olasz Kulturintézettel, az olasz

Nagykövetséggel, a Fiatal Írók Szövetségével, a Magyar

Írószövetséggel és az Országos Széchenyi Könyvtárral.

Lucio Lami, olasz PEN elnök, a „Vámmentes történetek”

antológia kötet gondozója, továbbá a római Gremese kiadó

igazgatója, Benyhe János, Hubay Miklós, Barna Imre,

Kiss Irén, Prágai Tamás mellet többen is jelen vannak az

antológiában szereplő írók közül, így a magyar író is.

 

november 14-16. MÁRAI SÁNDOR IRODALMI KONFERENCIA

Kassán, melynek témája: „Márai az európai polgár

– a diktatúrák elkötelezett ellensége”.

A küldöttség tagjai: Sumonyi Papp Zoltán író és

Szegedi Maszák Mihály irodalomtörténész. A

Márai Sándor szülőházánál tett koszorúzás, majd az

emlékszoba megtekintése után Szegedi Maszák

Mihály kétnyelvű (angol, magyar) előadást

tart a fent említett témáról. Az előadást vita, hozzá-

szólások és személyes emlékek felelevenítése követi.

A magyar és a szlovák PEN képviselői közös ebéden

egyeztetik álláspontjukat a Mexikóvárosban tartandó

közelgő PEN gyűlés téziseiről.

 

november 18. A Szlovák Intézet és a Magyar PEN rendezvénye a Szlovák

Intézetben. Az estén Gustav Murin a szlovák PEN elnöke

olvas fel műveiből, melyeket magyarra is lefordítanak.

A meghívottak között Jiry Grusa, Ryszard Kapuscinszky,

Kertész Imre neve is szerepel.

 

november 21-29. a Nemzetközi PEN 69.Világkongresszusa Mexikóban.

Küldöttek: Benyhe János a PEN főtitkára és

Sumonyi Papp Zoltán, mit ügyvezető igazgató.

Ez alkalommal új nemzetközi elnököt választanak, mert

a mexikói költő, Homero Aridjis mandátuma lejár. Az új

elnöki posztot a cseh Jiry Grusa tölti be 2006-ig. A cseh

elnök megválasztása egyfajta Közép-európai sikernek is

tekinthető. Ezenkívül a vezető testület és a végrehajtó

bizottság néhány tagjának az ideje is kitelt, így azok

helyett is újakat kell választani.

 

december 10. A Komlós Aladár-díj ez évi kitüntetettje:

Sándor Iván író-esszéíró.

 

2 0 0 4

 

2004 január 22.24. „Az irodalmak sorsa az egységesülő Európában”

című prágai konferencia magyar küldöttje Vörös István.

A konferencián előadást tart Jiri Grusa PEN elnök,

Ivan Klima, Peter Zajak és Andrej Jagodzinski, vala-

mint Vörös István is.

 

február 21-22. „Európa történelmet ír” . A ciprusi PEN Ciprus EU

tagságának alkalmából 2 napos konferenciát szervez.

A konferencián e rövid idő alatt öt szekcióülésen 25

előadás hangzik el a címben megadott tárgykörben.

Európa számos országa képviselteti magát. Magyar-

országról Ferencz Győző utazik Ciprusra, aki előadásá-

ban az európai integráció kapcsán a fordíthatóság kér-

déséről és a nyelvi elszigeteltségről beszél.

 

március 22-25. A Szlovák PEN két napos konferenciával ünnepli

megalakulásának 15. évfordulóját és a pozsonyi

Global PEN Library (PEN Világkönyvtár) megala-

pításának 3. évfordulóját. Benyhe János és Oláh

János utazik személygépkocsin és szállítja a Magyar

PEN mintegy 30 kötetből, Oláh János és Kúnos László

gyűjtötte 180 kötetből álló, több mint 200 kötetes

magyar könyvadományát. A konferencia az irodalom, fő-

leg a könyvkiadás mai helyzetével és a regionális irodal-

mak kérdésével foglalkozik.

 

május 20-23. A Magyar PEN Club nemzetközi konferenciája a tokaji

Tállyán, a 10 frissen csatlakozott uniós ország PEN

szervezeteinek. Az angol nyelvű megbeszélés tárgya:

„Nemzeti kulturák és irodalmak a kibővített EU-ban”

24 küldött vett részt a konferencián. Két délelőtt élénk

kerekasztal-beszélgetésen cserélünk eszmét témánkról

a tállyai Maillot-kastélyban. A történelmi borvidék neve-

zetességei bemutatása mellett zenés irodalmi esten gyö-

nyörködhetünk a Gryllus-duo művészetében. Természe-

tesen a borvidék más-más pincészetében hangulatos

borkostolókkal tarkítjuk az estéket a vendégek nagy meg-

elégedésére. A külföldről érkezett visszajelzések és a sajtó-

televízió visszhangja is a konferncia sikeréről tanuskodnak.

 

május 26-30. A 37-ik bledi írótalálkozón résztvevő két küldött:

Hubay Miklós és Csicsery-Rónay István. A két témakör:

„Európai kultúra, vagy európai kulturák?”

„Béke: szerencsés, vagy szerencsétlen kompromisszum?”

Csicsery-Rónay István az európai uniót olyan háromlábú

asztalhoz hasonlítja, amelyiknek egyik lába még hiány-

zik. A politika és gazdaság szervezet működik, csak az

ember, a népek, a kultúra fóruma marad ki.

 

június 16-20. A Nemzetközi PEN Fordítási és Nyelvi Jogi Bizottsága

ülése Ohridban. Tóth Éva képviseli a Magyar PEN Clubot,

aki Ohridban írt versének felolvasása mellet az anyanyelvi

kultúra intézményrendszeréhez való jogról is beszél.

„Kulturális diverzitás és a fordítás szerepe” a találkozó

témája.

 

szeptember 3-5. Az Olasz PEN XIV. irodalmi díjának átadása Compianó-

ban. Hubay Miklós mellet Barna Imre is jelen van az ün-

nepségen.Utóbbi a „Kelet(-európai) írók az új Európában”

című tanácskozáson Hubay Miklós után szintén felszólal.

Előadásában az írószerep és a világirodalom összefüggé-

seivel foglalkozik.

 

szeptember 5-12. A Nemzetközi PEN 70. Világkongresszusa, Tromsöben.

A magyar küldöttek Benyhe János és Sumonyi Papp

Zoltán. Néhány alapszabály módosításán és a világ

kulturális, művészeti, kisebbségi- és nyelvi-jogi hely-

zetével kapcsolatos határozati javaslatokon kívül,

részleges tisztújítás is napirenden van. A kevésbé elter-

jedt nyelvek irodalmának többnyelvű fordítása is témája

a konfernciának.

 

szeptember 14. A Magyar PEN Club Kosztolányi Alapítványa

Kuratóriumának díjátadó ünnepsége azon műfordítók

részére, akik a kiírt pályázaton nyertek.

A kuratórium tagjai húsz beadott pályázatból válogatják

ki a két legjobb dolgozatot, amelyet anyagi elismerésben is

részesítenek. Alföldy Mária, Ottlik Géza: Iskola a határon

című művét holland nyelvre fordítja és Annamária Pop,

Szabó Magda: Abigél című regénye román nyelven kerül

kiadásra.

 

 

szeptember 26-október 6. Petrőczi Éva angol és német nyelvű felolvasó-

estje a turkui Írók Kávéházában, majd egy-egy

alkalommal 2-2-órás előadássorozatot tart

Emily Dickinson, Anne Bradstreet, Sylvia Plath

Sharon Olds és Carolyn Forche munkásságáról.

 

október 14-15-16. A Francia PEN konfernciája Párizsban.

Hubay Miklós képviseli szervezetünket.

 

november 20-21. Magyar-horvát irodalmi konferencia Zalán. A Magyar

PEN tiszteletbeli elnöke Hubay Miklós elnököl az elő-

dásokon, valamint a horvát PEN elnök Sibila Petlevski.

Emlékezetes Kiss Gy. Csaba előadása és a Herder-díjas

Nedjeljko Fabrio felszólalása, aki megkapta a Bethlen

Gábor Alapítvány díját is. A vendégek megtekintik a

Zichy Mihály Emlékmúzeum gazdag gyűjteményét is.

 

november 23. A Magyar PEN Club köszönti elnökét, a 75 éves

Görgey Gábort a Károlyi-Étteremben. Kortársai

mellett Hubay Miklós, Lengyel Balázs, Kristó Nagy

István, Gergely Ágnes közös, az irodalmi élettel kap-

csolatos emlékeket idéznek. Az ünnepség végén a

vendégek meglepétésére a hangszereivel bevonuló

Kaláka-együttes ad élő koncertet jeles költők megze-

nésített verseiből.

 

december 2. Poszler György esszéíró-irodalomtörténész kapja az idei

Komlós Aladár-díjat.

 

december 15. A minden páros évben a Magyar PEN Club által

adományozott Illyés-Gyula-díjat ez évben Vígh Árpád,

tanár-író-műfordító-főszerkesztő kapja, aki a francia

nyelvű művelődés hazai és a magyar művelődés francia-

országi terjesztésében nagy eredményeket ért el.

 

2 0 0 5

 

február 14-15-16. A Cseh PEN Centrum 80 éves fennállásának ünneplése.

Küldötteink: Sumonyi Papp Zoltán és Dobozy Zsófia.

Délelőtt sajtófogadás a Louvre-Café szalon-termében.

Díszvendégek: Václav Havel, Jiri Grusa, A Cseh PEN

Centrum elnökének Jiri Stransky köszöntője után a

küldötteké a szó. Délután Prága polgármestere pezsgős

fogadást ad a városházán a vendégek tiszteletére, majd a

látogatás tárgyát képező kiállítás, a 80 éves cseh PEN

története következik. Itt már Prága színe-java jelen van.

 

május 2-3-4. Velencében tartja az Olasz PEN idei konfernciáját

„Írók emberjogi fóruma” és a „A világ íróinak vélemény-

szabadsága és emberi jogai” címmel. A tanácskozásra 15

országból érkeznek a küldöttek. Hazánkat Barna Imre kép-

viseli. Előadásának címe: „A balsors édes hasznai után.

Irodalom és szabadság Magyarországon tegnap és holnap”.

 

június 14-21. A Nemzetközi PEN 71. konferenciája Bledban.

A múlt évben Tromsöben megválasztott amerikai

Joanne Leedom-Ackerman bemutatkozik főtitkári

minőségben. Négy új tagot választ a nemzetközi intéző-

bizottság a tisztújítás során, négyet pedig újraválasztanak.

Négy új tagszervezet is felvételt a nyer a Nemzetközi PEN

szervezetébe. Egyes tagozatok felvételét elhalasztják külön-

böző jogilag tisztázandó ügyek miatt. A kéttagú magyar

küldöttség, Benyhe János és Sumonyi Papp Zoltán, részt

vesznek a szakmai bizottságok munkájában.

 

szeptember 9-11. Az FDA (Freier Deutscher Autorenverband) Európa-

napjai. Közös rendezvény a Magyar PEN Clubbal a

Károlyi-palotában. Tárgya: „Európa és a szó szabad-

sága a társadalmak átalakulásának tükrében”.

Görgey Gábor üdvözlő beszéde után a FDA elnöke

Ilse Nagelschmidt köszönetet mond a meghívásért.

A konferencián felszólalnak: Báger Gusztáv piac-

kutató, Dr.Horváth István bécsi nagykövet, Máté Imre.

Nyilvános felolvasás keretében műveiből felolvas:

Görgey Gábor, Konrád György, Máté Imre, Detlef

Gojowy, Vera Dreichlinger. Az est zenei csemegéje,

Iván Ildikó operaénekesnő és színésznő Strauss és Liszt

műveiből énekel. Utána vacsora a palota dísztermében.

 

október 27. Szervezetünk Intézőbizottsági ülést tart az egyesület

székhelyén a tisztújító közgyűlés előkészítésére,

egyúttal az éppen aktuális PEN ügyek (felterjesztések,

ajánlások, stb.) megbeszélése is napirendre kerül.

 

november 21. A Magyar PEN Club TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSE a

Károlyi-palota Dísztermében délután 17 órakor.

Előszőr az elnök, Görgey Gábor beszámolóját hallhatjuk,

majd Dobozy Zsófia írásos anyagát terjeszti elő, mely az

elmúlt négy esztendő PEN eseményeit taglalja. Benyhe

János főtitkár a külföldön megrendezett konferenciákról

ad helyzetképet. Ezek után Sumonyi Papp Zoltán ismer-

teti az Intéző bizottság javaslatát, amely szerint a vezetőség

személyét illetően változás nem lesz, illetve a közgyűlés

újra választja az eddigi elnököt és főtitkárt. Két új taggal

bővül az alelnökök létszáma: Sumonyi Papp Zoltán és

Turczi István. Sumonyi Papp Zoltán már Görgey Gábor

kultuszminiszteri státusza idejétől kezdve helyettesíti őt

hivatalos fórumoknál, amiért köszönetet mond az elnök,

egyben felkéri a további ügyvezetői teendők ellátására.

Emellett a fontosabb külföldi konferenciákra elkiséri a

főtitkárt Benyhe Jánost és részt vesznek az üléseken.

 

december 1. Komlós Aladár-díj átadása. Idén Gyertyán Ervin író-

esszéíró kritikus kapja a rangos kitűntetést.

 

A Magyar PEN Bulletin kiadványa, melynek célja az élvonalbeli magyar írók műveinek idegen nyelvre történő fordítása és a külföldi kiadók megkeresése és azokon keresztül a mai magyar irodalom határainkon túli megismertetése.

Előkészületben egy jubileumi kötet, amely a 2006-ban 80 éves Magyar PEN történetét kívánja bemutatni képekkel illusztrálva. Az album megjelentetésén kívül kiállítás keretében ünnepeljük szervezetünk hosszú fennállását. Ebből az alkalomból a külföldi PEN szervezetek képviselőit is meghívjuk, ahogy ezt a Cseh Centrum is tette ez évben.

 

2 0 0 6

 

február 21-22. A Szlovák PEN központ ünnepli világkönytárának

„Global P.E.N. Library” 5. éves fennállását. Hazán-

kon kívül számos külföldi PEN szervezet gyarapította

eddig is a gyűjteményt könyv-adományaival. Szerveze-

tünket Sumonyi Zoltán és Dobozy Zsófia képviseli az

évfordulós ünnepségen, amelyen egyéb centrumok

delegáltjai mellett a Nemzetközi PEN elnöke, Jiri Grusa

is részt vesz.

 

március 29-április 2. 38-ik nemzetközi konferencia Bledben. A találkozó

abban különbözik az előző évek gyakorlatától, hogy

a meghívott PEN küldöttek ez alkalomból köszöntik

a 80. születésnapját ünneplő Szlovén PEN-t.

A Szlovén Köztársaság elnöke, Janez Drnovsek,

fogadást ad a palotában (Brdo Castle), ahová külön

busszal érkeznek a meghívottak.

A konferencia kerekasztel témái a következők:

Globalisation of the world – Marginalisation of

Literature”, valamint „The Role of PEN in the

Contemporary World”. Küldött: Dobozy Zsófia.

 

május 22-28. A Nemzetközi PEN 72. Világkongresszusa. Az éves bizott-

sági és egyéb beszámolók mellett újabb 3 évre megválaszt-

ják nemzetközi elnöknek Jiri Grusát. Új tagszervezetek fel-

vételéről is döntés születik. (jamaikai, uruguayi, dél-afrikai)

Heves vitában dől el az anyagi gondokkal küzdő Nemzet-

közi PEN brit jogrendben gyökerező átalakításával kapcso-

latos alapszabály-módosítás kérdése. A magyar küldöttség

minden műhelymunkában részt vesz, Benyhe János főtitkár

és Sumonyi Zoltán, mint ügyvezető alelnök. Ebben az év-

ben Németország és azon belül Berlin a Világkongresszus

vendéglátója.

 

június 16-18. Az Olasz PEN 2. nemzetközi konferenciája Milánóban.

„Chair of the Human Rights of the Writers” címmel.

A kerekasztal beszélgetés témája: „Freedom of Expression,

Political Power and Terrorism”.

Üldözött írók beszámolóira kerül sor. Érkeznek Kínából,

Törökországból, Csecsenföldről, Afrikából. A témáról írt

dolgozatát a magyar küldött Dobozy Zsófia olvassa fel

Milánóban.

 

szeptember 29-30. A 80 éves Magyar PEN Club ünneplése a Károlyi-

palotában, nemzetközi konferencia keretében. Ebből

az alkalomból a környező országok PEN centrumai így

a cseh, lengyel, német, osztrák, szerb, szlovák, szlovén

és román küldöttek is ellátogatnak Budapestre.

Az ünnepség a Magyar PEN elnökének, Görgey Gábor-

nak köszöntőjével kezdődik. Beszédében méltatja szer-

vezetünket, hogy „a nehéz időkben is kivívta a nemzet-

közi elismerést, jó ügyet szolgálva”. Ezt követik Göncz

Árpád, tiszteletbeli elnök üdvözlő sorai, valamint a

Nemzetközi PEN volt elnöke, Konrád György írása.

A délután, Benyhe János főtitkár vezetése alatt kerek-

asztal beszélgetéssel folytatódik, melyem minden részt-

vevőnek alkalma nyílik a felszólalásra. A nap záróese-

ménye, Iván Ildikó operaénekes dalestje, Bartók Béla

Ady-dalait énekli. Utána fogadás, másnap városnézés.

Ez alkalomból ünnepi kiadvánnyal jeleskedik a Magyar

PEN Club, melyet Benyhe János és Sumonyi Zoltán

szerkeszt.

 

december 6. Konferencián második része két díj átadásával záródik.

Előszőr Hubay Miklós veheti át az idén magyar részről

esedékes Illyés Gyula-díjat. Ezt követi hazai kerekasztal

beszélgetésünk, amelyen az irodalmi életünk eseményein

kívül szervezeti működésünkről is szó esik. Este kerül sor

a Komlós Aladár-díj kiosztására, amelyet ez évben

Angyalosi Gergely esszéíró és irodalomtörténész kap,

Pomogáts Béla méltató szavai kiséretében.

 

2 0 0 7

 

június 24-27. Görgey Gábor, a Magyar PEN elnöke látogatása Prágába.

Utazásának célja egyrészt Vaclav Havel volt köztársasági

elnökkel való találkozás. Egyfelől laudátiót mondott abból

az alkalomból, hogy Széchenyi Aranyéremmel tűntette ki

a Széchenyi Tudományos Társaság. A prágai Magyar Intézet

igazgatójával találkozott, aki tájékoztatta az intézet mun

kájáról.

 

szeptember. Franz Westner (FDA), a német szabad írószövetség bajoror-

szági képviselője járt Budapesten. A találkozó célja a magyar

írók műveinek terjesztése német nyelvterületen.

 

november 28. A 80 éves Lator László köszöntése a Károlyi-palotában. Az

Európa-kiadótól is gratulálnak a régi kollégák az írónak.

Katona Tamás, Benyhe János, az új igazgató Barna Imre,

Kúnos László, Várady Szabolcs és mások.

 

2007.december 20. Csicsery-Rónay Istvánt köszöntjük 90.-dik születésnapján,

aki ebben az évben 50 éves PEN tagságát is ünnepli. Az ese-

mény színhelye a Károlyi-palota étterme.

 

december 5. Pomogáts Béla irodalomtörténész kapta ebben az évben a

Komlós Aladár-díjat.

 

2007 december 9-11. Görgey Gábor Berlinbe látogat, hogy az ősszel elkészült

és november végén felavatott Collegium Hungaricum épü-

letét megtekintse. A magyar kultúra új külföldi fellegvárát

még kulturális miniszterként kezdeményezte és döntötte el

2002-ben. Találkozott a Nobel-díjas Kertész Imrével, ezen-

kívül tárgyalt a német irodalom és média fontos szereplőjé-

vel, Prof. Manfred Eichel-lel, a 2008-as Lipcsei Könyvvá-

sár magyar vonatkozásairól. Ez a második legfontosabb a

Frankfurti Könyvvásár után.

 

2 0 0 8

 

január 9. Marton Kati: Kilenc magyar, aki világgá ment és megváltoztatta

a világot c. kötetének bemutatója. A Corvina-kiadóval közösen

rendezett esten felszólalnak többek között; Kúnos László, Rajk

László, Avar István.

 

február 6. Ismét közös est a Corvina-kiadóval. Ezúttal Lengyel György:

Színházi emberek c. kötete kerül bemutatásra. A műről beszél;

Fodor Géza, Gajdó Tamás, Zsámbéki Gábor.

 

március 14-16. A Lipcsei Könyvvásár vendége Görgey Gábor, aki ezen

a fontos szakmai eseményen átveheti a FDA másodéven-

ként kiosztott „Literaturpreis 2008” díjat, a német-magyar

illetve a nemzetközi kulturális, mindenekelőtt az irodalom

ápolásában kifejtett tevékenységéért.

 

április 2. Hubay Miklós 90 éves. A nagyszabású rendezvényen több szer-

vezet is köszönti a neves drámaírót. A Petőfi Irodalmi Múzuem,

az Olasz Kulturintézet, a Magyar Írószövetség, a Széchenyi Iro-

dalmi és Művészeti Akadémia, a Színházművészeti Intézet, a

Magyar Színházművészeti Egyetem, az ELTE Irodalomtörténeti

Társaság és még néhány szervezet. Az előadások után fogadás a

Károlyi-palota dísztermében.

 

2008 május 7. Konrád György szerzői estje beszélgetésekkel. A 75 éves volt

Nemzetközi PEN elnökkel Görgey Gábor beszélget élete fon-

tosabb állomásairól és munkásságáról.

 

november 6. Sediánszky János Illyés Gyula-díjat kap. Ez a díj kétévenként

kerül átadásra, a francia irodalom magyar és a magyar iroda-

lom francia nyelvű tolmácsolásában kifejtett munkásságért.

 

december 2. A Komlós Aladár-díjat idén Margocsy István esszéíró, kriti-

kus egyetemi tanár veheti át.

 

Emlékezés Fejtő Ferencre. A Magyar PEN Club a Bibó

István Közéleti Társaság és az Egyenlítő folyóirat közös

rendezvénye. Köszöntőt mond: Görgey Gábor PEN elnök.

Előadások: Agárdi Gábor, Karády Viktor, Tverdota György

Márton László.

 

2 0 0 9

 

január 7. Az év első klubnapját könyvbemutatóval indítjuk. Ez alka-

lommal Sumonyi Papp Zoltán: „Szabadkőművesek és „Rota-

ryánusok” című kötetét mutatjuk be. A szerzővel beszélget:

Benyhe János a Magyar PEN főtitkára.

 

február 4. A Magyar PEN Club, a Magyar Fulbright Bizottság és a buda-

pesti Ír Nagykövetség megbízásából Dr. Bollobás Enikő iroda-

lomtörténész , az ELTE Amerikanisztika Tanszékének vezetője

bemutatja angolul és magyarul a Bertha Csilla és Donald E.

Morse válogatta, fordította s szerkesztette, angol nyelvű erdélyi

Magyar drámakötet – „Silenced Voices, Hungarian Plays from

Transylvania” , Carysfort Pres, Dublin, 2008 – az egyik szerző

Szőcs Géza jelenlétében és másokkal együtt történő közremű-

ködésével.

 

március 4. A Magyar PEN Club, az északkelet-magyarországi unitárius

UART művészeti egyesület és a Partium című folyóirat közös

estje versekkel, prózával és zenével. Dusa László.Kürti László

és Mátyus Attila verseit megzenésítve előadja az Ostováta ze-

nekar. Továbbá Farkas Wellman György nagyváradi költő és

Szirmai Péter prózaíró felolvasást tar műveikből. Fellép még

Balázs István György előadóművész, énekel Balázsi László és

Felesége. Az estet vezeti Felhős Szabolcs a lap főszerkesztője

 

március 25-29. A Nemzetközi PEN 42. regionális konferenciája Bledben,

„Írók a kelet-közép-európai átmenetben” címmel. Benyhe

János főtitkár és Sumomyi Papp Zoltán ügyvezető elnök

képviselte szervezetünket. Janez Fajfar, Bled polgármester

köszöntője után irodalmi esttel indul a konferencia. Danilo

Türk, a Szlovén Köztársaság elnöke fogadást ad a küldöt-

tek részére és elkezdődnek a kerekasztal beszélgetések, a-

melynek témája „The Age of Liberation”, „Role of Culture

and Media”. Mindkét témához felolvassák a kapcsolódó e-

lőadásokat és ezeket nyomtatásban is megjelentetik. Irodal-

mi felolvasással zárul az est a ljubljanai kastélyban.

 

2009.április 1. A magyar származású, Amerikában élő Kati Marton: Titkos ha-

talom avagy, amikor az elnök felesége beleszól a történelembe

című magyarul is megjelent könyvének bemutatója, a Corvina

kiadóval közösen megrendezett esten. A szerzővel beszélget

Baló György.

 

április 15-19. A Magyar PEN II. Nemzetközi Regionális Konferenciája

Tállyán. „Rousseau polgártárs a 21. században” címmel.

Célja a Közép-európai térség PEN küldöttei vitassák meg,

Hogy mit jelent ma az a Csokonai Vitéz Mihály űáltal a

20.századra vizionált elképzelés, hogy „mint Rousseau

Ermenonvillében ember és polgár leszek”?

Albán, osztrák, triszti olasz és az ujgur delegáció tagjai

Vettek részt a tanácskozáson, a népesebb magyar küldöt-

tek mellett. Az előadók vitaindító kerekasztal beszélgeté-

sen értelmezték, ki-ki a saját országának polgárosodás-a

folyamatát. Délután kulturális emlékhelyeinkkel ismerked-

hettek a küldöttek. Vizsolyi református templom és az első

magyar nyelvű Biblia nyomdájával, a mádi műemlék-zsi-

nagógával, a széphalmi Kazinczy-emlékhellyel és a

Magyar Nyelv Múzeumával.

 

2009.április 20. A Petőfi Irodalmi Múzeum, a Magyar PEN és több más irodal-

mi szervezet közös rendezvényen ünnepli Kányádi Sándor 80.

születésnapját, a költő jelenlétében.

 

május 7. Erotikus Irodalom 1. rész: Lator László és Viola József versei,

valamint Tóth Krisztina prózája kerül felolvasásra Papp János

színművész előadásában.

 

június 3. Erotikus Irodalom 2. rész: Görgey Gábor és Turczi István ver-

seiből válogatva felolvasnak, részben a szerző, majd Iván Ildikó

előadóművész.

 

június 11-14. A Nemzetközi PEN regionális konferenciája Ohridban.

„Literature as Merchandise:Aesthetics of the Bestseller”.

A bestseller, mint irodalmi, piaci termék hatás- és működési

mechanizmusa kiváló alapot nyújtott a vitára. A Magyar

PEN részéről Rácz Zsuzsa és Dobozy Zsófia utaznak Mace-

dóniába. A felszólalók a történelmi, kereskedelmi és eszté-

tikai szempontokat vették figyelembe a témával kapcsolato-

san. A globális és lokális bestsellerek közötti különbség, te-

kintve, hogy a résztvevő 10 ország egyike sem világnyelv.

 

október 15. Rácz Zsuzsa székfoglalója. Az „Állítsátok meg Teréz anyut”

című igazán bestseller szerzőjével és annak frissen megjelent

folytatásával, a második kötettel, „Nesze neked Teréz anyu”

kezdtük nyár utáni első klubnapi rendezvényünket.

 

október 19-25. A Nemzetközi PEN 75. Világkongresszusa Linzben.

Az Osztrák PEN szervezésében tartották a Világkong-

resszust az idén „Európa Kulturális fővárosa” Linzben.

Ez alkalommal új nemzetközi elnököt választottak, a

posztjáról távozó Jiry Grusa helyére, a kanadai John

Ralston Saul regényíró, esszéíró, egyetemi tanár szemé-

lyében. Az Intézőbizottságban, a „Board”-ban is volt sze-

mélyi változás. A melbourne-i PEN magyar származású

magyarul tökéletesen tudó Judith Buckrich jutott be. A

Magyar PEN főleg a Nyelvi Jogi Bizottság munkájában

vett részt, ezúttal Benyhe János felszólalásával. Új tag-

szervezeteket is felvettek a Nemzetközi PEN soraiba, de

felfüggesztettek néhány pangó szervezetet, ígya menekült

szudáni írókét. A Német PEN képviselője részletesen is-

mertette a szerzői jogról folyó New York-i per kilátásait,

és Magyarországot is külön megemlítette, mint a Magyar

PEN szerint is helyes európai, uniós szerzőijog-felfogás

Támogatóját.

 

november 30. A 80. éves Görgey Gábort, a Magyar PEN elnökét köszön-

ti a Petőfi Irodalmi Múzeum és a PEN a Díszteremben. Az

írót laudálja Ungvári Tamás és az írótársak, Sumonyi Papp

Zoltán, Szakonyi Károly beszélgetnek az ünnepelttel, majd

legújabban megjelent verseskötetéből az „Alkatrészhullás”

ból felolvasnak egy-egy költeményt. Tóth Krisztina,Turczi

István és Weiner Sennyei Tibor. Fellép Iván Ildikó a Ma-

gyar Állami Operaház magánénekese.

 

december 3. Évadzáró rendezvényünk, amely alkalomból nem csak az

Ünnepre készülünk, hanem a szervezet éves működését

szakmai szempontból is értékeljük a tagság részvételével.

 

2 0 1 0

 

január 7. Az új esztendő első rendezvényét az újonnan megjelent

Bulletin kötetünk bemutatásával kezdtük. A háromnyelvű

Kiadványunk szerzői, Tóth Krisztina, Hay János, Czigány

Zoltán és Péterffy Gergely felolvasnak a kötetben megjelent

novelláikból.

 

február 4. „MAGYAR MŰVÉSZET” című könyv bemutatója. Közös

rendezvény a Corvina kiadóval. A könyvről és az összefog-

laló művészettörténeti kérdésekről Rényi András, az ELTE

Művészettörténeti Intéztének tanszékvezetője beszélget a

szerzőkkel: Bellák Gábor-Jernyei Kiss János-Keserű Katalin-

Mikó Árpád-Szakács Béla Zsolt.

 

február 5. A Petőfi Irodalmi Múzeum és a Magyar PEN Club köszönti

Csoóri Sándort, a költőt 80. születésnapján a Díszteremben.

A Nap kiadó ünnepi kötetét bemutatja Vasy Géza irodalom-

történész. Havas Judit felolvas a verseskötetből és Lovász

Irén énekel.

 

március 4. Könyvbemutató, KATI MARTON: A NÉP ELLENSÉGEI –

Családom regénye címmel. A magyarul is nemrég megjelent

életrajzi műről a szerzővel Friderikusz Sándor beszélget. Ez a

könyvbemutató is a Corvina kiadóval történő közös rendez-

vénysorozatunk egyik estje.

 

március 24-28. Szlovén PEN 42. konferenciája Bledben. Szervezetünket

képviseli a találkozón Benyhe János főtitkár és Sumonyi

Papp Zoltán ügyvezető elnök. Benyhe János angol nyelvű

előadást tart a „Globalizáció paradoxona” címmel. Felszó-

lal a francia nyelvű második irodalmi kerekasztal ülésen is

A Békebizottság zártkörű ülésére külön meghívót kapott a

főtitkár, Edvard Kovac szlovén elnöktől, bár nem vagyunk

tagja ennek a szervezetnek, ahol a téma az izraeli-palesztin

konfliktus kérdései kerülnek napirendre. Szó esik még az

Írók a Békéért Bizottság és a Fordítási és Nyelvi Jogi Bi-

zottság közti együttműködésről, az Ujgur PEN Szervezet-

ről, az Orosz PEN-ről, a Latin-Amerikával való PEN-kap-

csolatokról és egyéb ügyekről, mint a szlovák államnyelv-

törvényről, amely a linzi világkongresszuson függőben

maradt. Ez a találkozó volt A Magyar PEN egyik legsike-

resebb szereplése.

április 1. Szöcs Géza költő székfoglalója. A szerzővel Benyhe János

főtitkár beszélget irodalmi, hazai és nemztközi közéleti tevé-

kenységéről.

 

május 6. A 90 éves Nemes Lászlót köszönti a Magyar PEN Club, a

Petőfi Irodalmi Múzeum, valamint az Ex-Libris kiadó. Ezzel

egyidőben bemutatjuk az újonnan kiadott „Légüres tér” című

regényét is, amelyet tarján Tamás irodalomtörténész ismertet.

Ezt követően sor kerül a 2010-s évi Fehér Klára-díj átadására.

 

május 24-31. A Magyar PEN Club Urál-Altaji PEN-hálózati konferenciája

Tállyán. A Nemzetközi PEN képviselői, Eugene Schoulgin

főtitkár, Frank Geary regionális hálozati igazgató, valamint

Kaiser A. Özhun, száműzetésben élő Ujgur PEN sugalmazá-

sára a hasonló tavalyi istanbuli konferencia után most mi ad-

tunk teret nyelvészeti, művelődés-történeti előadásoknak. A

meghívottak különféle belső-ázsiai, illetve oroszországi, tö-

rök, és baltikumi országokból érkeztek, mintegy 30 fő + a

magyar előadók. Délután költészeti, irodalmi, zenei műso-

rokkal (Gryllus Dániel) folytatódott az előadássorozat, majd

pincelátogatással, borkostolással zárult a feszes program.

 

november 25. A Magyar PEN Club TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSE a

Károlyi-palota Vörös termében, 15 órakor. Sumonyi Zoltán,

ügyvezető elnök ismerteti a közgyűlés összehívásának indo-

kait. Az eseményen, a jelenlegi elnök, Görgey Gábor beteg-

sége miatt nem tud részt venni és ebből adódóan feladatait

sem tudja ellátni, ezért bejelentette az elnöki posztról törté-

nő lemondását.Benyhe János hirtelen halála miatt a főtitkári

poszt megüresedett, ezért az utódlásról döntenie kell a tag-

ságnak. A PEN Club helyzetének ismertetése után a felszó-

lalások következnek, majd szavazás a két funkció betölté-

sére. Nemes László korelnök előterjesztésében a tisztújítás

megtörténik, és a leadott szavazatok alapján a Magyar PEN

Club új elnöke Sumonyi Papp Zoltán, a főtitkári posztra

Rácz Zsuzsát választja a közgyűlés. Az új elnök köszönetet

mond a bizalomért, majd egy perces néma felállással adó-

zunk Benyhe János elhunyt főtitkár emlékének. A közgyű-

lés a leköszönő Görgey Gábor elnök részére „tiszteletbeli

elnök”-i címet adományoz. Egyebekben elfogadásra kerül

az a határozat, miszerint a jövőben negyedévenként elnök-

ségi ülést tartunk, amelyen az alelnökök, valamint az inté-

zőbizottság tagjai is részt vesznek.

 

2 0 1 1

 

január 6. A 2010-ben megválasztott új elnökség összeül, hogy az újévi

programtervezetet megbeszélje. Ennek fontos eleme a fiatal

írók felvétele a Magyar PEN-be és a szervezet további műkö-

désének megteremtése, valamint a nemzetközi jelenlét bizto-

sítása a mindenkori külföldön megrendezésre kerülő konferen-

ciákon.

 

február 3. ELVESZETT TESTVÉREINK NYOMÁBAN. A második

Ujgur PEN-konferencia előkészítése Budapesten. A Svéd-

országban, száműzetésben élő Kaiser Özhun, Ujgur Pen-

elnökkel együtt szervezzük a találkozót február 20-24 között.

 

február 20-24. Ujgur PEN Konferencia Budapesten. A találkozóra az

írókon kívül üzletemberek is érkeznek, akik a 2010-ben

elindított bebörtönzött írók kiszabadításáért mozgalom-

ban részt vesznek. Az első nap nyílt ülései után ízelítőt

kaphattunk a kortárs ujgur irodalomból. Szörényi László,

az MTA Irodalomtudományi Intézetének igazgatója elő-

adásában a közös múltat igyekezett felgöngyölíteni a ze-

nei és a nyelvi hagyományt bemutatva. Ennek kapcsán

Bartók törekvéseiről beszélt, hogy kiterjessze kutatásait

Törökországban a magyar zene ősi rokonsága ügyében.

Ehhez a zenei aláfestést Kobzos Kiss Tamás élvezetes

játéka színesítette. A következő napi előadások után a

népi muzsikát játszó London Uyghur Ensemble koncert-

je következett, melynek énekesnője gyönyörű hangjával

kápráztatta a közönséget. Az utolsó előtti napon, a felol-

vasást, majd a fogadást követően este elvittük a külföldi

vendégeket a Fonóba, hogy lássák a magyar néptánc, -és

zeneház műsorát is. A búcsúestén magyaros ételkülön-

legességekkel kedveskedtünk nekik, amit egyik tagtársunk

lakásán rendeztünk. Közös zenéléssel zártuk a találkozót.

 

március 3. E-Book Reader Interaktív bemutatása. Az e-book olvasót

Starcz Ákos, a Bookline ügyvezető igazgatója mutatja be.

Vajon csak egy csodálatos találmány, amely forradalmasít-

ja a világirodalomhoz, a tudáshoz való hozzáférést? Arról

tart előadást, hogy milyen hatással lesz az e-book olvasók

terjedése a nyomtatott kultúrára. A Gutenberg Galaxis újjá-

születhet a cybertérben, vagy a hagyományos nyomtatott

kultúrával eltűnnek a könyvek is?

 

április 7. „CAMUS, a lázadó ember” címmel tartjuk következő rendez-

vényünket a Francia Intézettel közösen. Camus gyermekko-

ráról Kende Hanna beszél elsőként. Ezután Dolmány Balázs,

irodalomtörténész: Camus és Sartre exisztencializmusa című

előadása következik. Hegedűs D. Géza-Dömötör András: A

Pestis színpadi változata – felolvasás a műből. Befejezésként

Márton László, író ismerteti tanulmányát: Camus és a magyar 1956

Új tagok fekvétele a Pen-be. Halmosi Sándor, Kántás

Balázs, Hegyi Botos Attila, Rónay B. Zoltán Bene Zoltán tart

bemutatkozó előadást műveikből.

 

május 5. A Kossuth Könyvkiadó igazgatója, Kocsis András Sándor is-

merteti az Első Magyar Kulturális Letöltőplázát, amely az elek-

trónikus könyvek tárháza lesz június 1-től.

Az előadást követi három új tag, Acsai Roland, Gryllus Dániel

és Hegedűs István székfoglalója.

 

június 9. A Magyar PEN Club és a Corvina kiadó közös rendezvénye.

Lukácsy András: Lex Gerenday – Egy polgárcsalád 150 éve.

Könyvbemutató. A szerzővel művéről Földényi F. László esz-

téta beszélget. Utána ismét új tagok székfoglalója. Ezúttal be-

mutatkoznak: Bercsényi Luca, Mészöly Ágnes és Benedek

Szabolcs.

 

június 10. A Petőfi Irodalmi Múzeum, a Digitális Irodalmi Akadémia a

Magyar PEN nemrég elhunyt volt elnökére, Hubay Miklósra

emlékezik. Felolvasószínház – Hubay Miklós: Papa elment a

harmincéves háborúba. Előadják: Ráckevei Anna és Tóth

Sándor. Utána kerekasztalbeszélgetés Lengyel György, rende-

ző, Sumonyi Papp Zoltán, író, a Magyar PEN jelenlegi elnőke,

Tamás Menyhért költő, Tóth Sándor, színművész közreműkö-

désével. Moderátor: Antall István

 

október 13. A Magyar PEN Club és a Bibó István Közéleti Társaság, Bibó

István születésének centenáriuma címmel konferenciát rendez

a Károlyi-palota Vörös termében. Sumonyi Papp Zoltán elnök

köszöntő beszéde után előadást tart Görgey Gábor- Bibó,a ma-

gányos miniszter, Debreczeni József – Bibó szelleme, Sándor

Iván – A Bibó utáni korszak új kérdései és végezetül Ifj. Bibó

István – Bibó figyelmeztetései címmel.

 

november 23. A 2011-s Rotary-Irodalmi-díj átadása a Károlyi-palota

Dísztermében.

december 7. A Magyar PEN Club Tisztújító Közgyűlése a Károlyi-palota

Vörös-termében. Sumonyi Papp Zoltán leköszönő elnök be-

számolt az elmúlt év eseményeiről, így a Nemzetközi konfe-

renciákon való részvételről is, ahol a PEN-t minden alkalom-

mal saját költségén Csicsery-Rónay Erzsébet képviselte. 12

új fiatal tehetséges tagot vettünk fel a szervezetbe 2011-ben.

Havonta megtartottuk szokásos klubnapjainkat, volt közös

rendezvényünk a Corvina-kiadóval. Az elnökség összeült két

hónappal ezelőtt és úgy döntött, hogy felkeressük a kulturális

vezetőket, akik ígéretet tettek, hogy a szervezet működését

anyagi eszközökkel támogatni fogják. A Közgyűlés az elnöki

posztra Szőcs Gézát választotta, a főtitkár Tolvaly Ferenc, al-

elnök lett. A megüresedett alelnöki helyre Csicsery-Rónay

Erzsébetet javasolta egyhangúlag a testület. További alelnö-

kök, a már korábban is ezt a tisztséget betöltő Tóth Éva, Te-

mesi Ferenc, Petőcz András és Turczi István. Az új elnök rö-

vid beszédében kiemelte a PEN kultúrdiplomáciai jelentősé-

gét és ezt a szerepét kívánja elősegíteni, de nem politikai ho-

vatartozás szerint.

 

2 0 1 2

 

február 6. A Magyar PEN Club új vezetőségének bemutatkozó zenés

irodalmi estje „MI EGY MÁS” címmel. Felolvasnak: Szőcs

Géza – elnök, Tolvaly Ferenc – főtitkár, Sumonyi Papp Zoltán

tiszteletbeli elnök, Csicsery-Rónay Erzsébet, Tóth Éva,

Petőcz András, Temesi Ferenc, Turczi István – alelnökök.

Közreműködik trombitán: Fekete Kovács Kornél. Azt est

házigazdája: Turczi István

 

március 7. Hungarian Review est a PEN Clubban. Előadók: Granasztói

György (kiadó), Kodolányi Gyula (főszerkesztő, pen tag),

Nick Thorpe (szerkesztő). A lapot 2010-ben hozta létre a 20

éve megjelenő Magyar Szemle kiadója. A kéthavonta megjele-

nő lap hiteles képet ad a térség politikai, gazdasági és kulturá-

lis helyzetéről. Véleményformálók, meghatározó politikusok,

szakértők megosztják nézeteiket az olvasókkal. A kulturális

rovatban esszéket, irodalmi műveket és művészettörténeti ta-

nulmányokat közöl a lap.

 

április 10. Szabó Zoltán Attila főszerkesztő bemutatja a NYUGAT MOST

folyóiratot. A folyóiratból Kálloy Molnár Péter és Papp János

színművészek olvasnak fel. Díszvendég: Hetényi Károly a New

York kávéház egykori inasa, a Nyugat koronatanúja.Bemutatás-

ra kerül a „Koronatanú” című dokumentumfilm. Házigazda:

Petőcz András

 

május 2. Csángó Irodalmi Est – Iancu Laura, költő és Petrás Mária, ének-

művész közreműködésével. Előtte új tagok felvétele a Magyar

Pen Clubba. Karinthy Márton, Száraz Miklós György, Turcsány

Péter, Böszörményi Zoltán, Weiner Sennyei Tibor felolvasnak

műveikből.

 

május 15-20. A Szlovén PEN 44.-ik konferenciája Bledben. A találkozón

Csicsery-Rónay Erzsébet és Petőcz András alelnökök képvi-

selik a szervezetünket. A találkozónak három kerekasztalté-

mája volt, amelyen a magyar küldöttek is felszólaltak. Erős

a szerepe a PEN Békebizottságnak Szlovéniában, az elnök,

Edvard Kovac „út a békéhez”címmel tartotta meg előadását.

Költői esten felolvastak a magyar határvidékről származott

írók és költők. A reprezentatív találkozón több nemzet nagy-

követe, szlovén politikusok, valamint a város polgármestere

is jelen volt. Nagy volt az érdeklődés Magyarország iránt.

június 4-6. A Katalán PEN konferenciája Barcelonában. A találkozón új-

ból elfogadták a Gironai Manifesztumot, ami az elmúlt évek

egyik legfontosabb PEN állásfoglalása. Ennek lényege, hogy a

nyelvhez és az anyanyelv műveléséhez minden embernek joga

van. A nyelv védelme kulturális kincs, a világon létező összes

nyelv közkincs, az emberiség kultúrájának egyik alapja. John

Ralston Saul, a Nemzetközi PEN elnöke beszédében kifejtette,

hogy amikor a nyelvi jogok nyilatkozatáról értekezünk, a PEN

egyik legfontosabb feladatához érkezünk el. A Magyar PEN-t

Csicsery-Rónay Erzsébet és Petőcz András alelnökök képvisel-

ték az összejövetelen.

 

június 6. A költészet ereje. Kortárs költők közös felolvasása a PIM.ben,

„Itt és másutt” címmel. Az est előzetese az őszi rendezésű PEN

konferenciának. Felolvasnak:Acsai Roland, Böszörményi Zoltán,

Danyi Zoltán, Rónai Balázs Zoltán, Halmosi Sándor, Hegedűs

János, Hegyi Botos Attila, Szabó Imola, Terék Anna. Az estet

vezeti: Weiner Sennyei Tibor.

 

augusztus 1-20. Első alkalommal szervezett nemzetközi írótábort a pécsi

Zsolnay Kulturális Negyedben a Magyar PEN Club a hó-

nap első három hetében. 13 országból érkeztek írók, hogy

a festői környezetben alkossanak és egymás műveivel is-

merkedjenek és ezeket fordítsák a saját anyanyelvükre. A

vendégeknek egyéb kulturális programokról is gondosko-

dott a Magyar PEN. Megtekintették a Csontváry, majd a

zalai Zichy Múzeumot, kihelyezett ülést tartottak Beren-

csepusztán, a Chateau Visz-ben. Az itt eltöltött rövid idő

ellenére az irodalom szempontjából fontos kapcsolatokra

tettek szert a táborban alkotó írók, költők, műfordítók.

 

szeptember 9-15. A Nemzetközi PEN 78. Világkongresszusát idén Kore-

ban rendezték meg. Szervezetünket négyen képviselték

Gyeongjuban. A magyar küldöttség három fontos témá-

ban volt érdekelt. A Média és Emberi Jogok Bizottságá-

nak vitájában, a szlovák nyelvtörvény, és a romániai ma-

gyar nyelvű iskolák ügyében. Miután a szlovák és román

képviselők nem érkeztek meg, így a magyar indítványt a

jövő évben, Bledben fogják tárgyalni. A közgyűlés újra-

választotta a regnáló elnököt és két új taggal bővült a kör

Antonio Della Rocca és Marketa Hejkalova felvételével.

A Média és Emberi Jogok Bizottságánál panaszt tett a

német PEN elnöke a magyarországi médiahelyzet miatt.

 

szeptember 28-október 1. A Magyar PEN Club nemzetközi konferenciája,

Irodalom-Nyelv-Nemzet címmel a PIM-ben. Az

eseményen 17 előadás és 21hozzászólás hang-

zott el. A hallgatóság betekintést nyert az USA-

tól Szingapúrig, Norvégiától Spanyolországig,

(Katalán és Baszk PEN képviselettel) Angliától

Kína-Ujgur tartományig, Svédországtól Izraelig

Lengyelországtól Algériáig a kisebbségi irodal-

mak helyzetébe. A konferencia csúcspontja volt

a Magyar PEN Club által első alkalommal odaí-

télt Janus Pannonius Költészeti Díj, valamint a

műfordítói díj két kitüntetettjének kihirdetése.

Lawrence Ferlinghettinek, a költészeti nagydíjat

ítélte a zsüri, Itamár Jáoz-Keszt (Keszt Péter) és

Jávorszky Béla műfordítók részesültek elisme-

résben.

 

október 4. Katona Tamás és Ráday Mihály, a reformkorról szóló előadása

a PEN havonta megrendezésre kerülő klubestjeinek keretében.

 

december 6. A Magyar PEN Club éves közgyűlése, amely alkalommal új

főtitkárt választ az egyesület a leköszönő Tolvaly Ferenc he-

lyére. Szőcs Géza, elnök értékeli asz elmúlt év munkáját, bár

a tagok részéről a megjelenést kevesli, itt még van mit tenni a

kommunikáció terén. A Nemzetközi ügyeink jól alakultak, az

írótábort külföldiek részére megrendeztük Pécset. A kultúra

szempontjából fontos volt a Janus Pannonius Díj, bár a politi-

kai ármánykodás ezt elrontotta. 25 új taggal bővült a Magyar

PEN létszáma 2012-ben. Az új főtitkári pozicióra az elnök

Turczi Istvánt jelöli, aki többségi szavazattal ezt a tisztséget a

jövőben betölti. Ezután Szőcs Géza megköszöni a bizalmat és

az elnökség eddigi munkáját. Az eredményekért az elnökség,

a hibákért ő felelős. Tóth Éva üdvözli a megválasztottakat és

javasolja új alelnöknek Balázs F. Attilát, akit egyhangúlag el-

fogad a testület. Ezután kerül sor a 18 új tag felvételére, akik

a jelentkezés mellé publikációs jegyzéket is csatoltak. Az el-

nökség minden tagja megszavazza felvételüket a szervezetbe.

 

2 0 1 3

 

január 10. Az új esztendő első klubdélutánja, Deák Csillag és Kölüs

Lajos közös könyvének „FÓKUSZVÁLTÁS” bemutatója.

Kétszer huszonnyolc írás a kortárs művészetről. A kötetet

bemutatja Temesi Ferenc, alelnök. Akusztikus gitáron köz-

reműködik Fekete Jenő. Azt est házigazdája: Turczi István

a Magyar PEN Club főtitkára.

 

január 21. JANUS PANNONIUS műfordítói díj átadása a Díszteremben.

A 2012-s év díjazottai: Jávorszky Béla és Itamar Jáoz Keszt.

Jávorszky Béla a skandináv lírikusok műveinek tolmácsolója

évtizedek óta. Itamár Jáoz Keszt Izraelben élő költő, aki a XX.

századi magyar költők újhéber nyelvre történő fordításaiért ve-

szi át a díjat. A 2013-as J.P. műfordítói díjat Márton László

Gottfried von Strassburg „Tristan” című verses regényéért

kapja, valamint a balatonfüredi MAGYAR FORDÍTÓHÁZ

ALAPÍTVÁNY tevékenysége elismeréséül. Közreműködnek a

Radikális Szabadidő Színház színészei és Karasszon Dániel, az

Operaház csellistája.

 

március 6. Gara László emlékest a Petőfi Irodalmi Múzeum. A rendezvé-

nyen a Magyar Pen Club elnöke, Szőcs Géza is beszédet mond.

Szávai János bevezető előadásában szól Gara Lászlóról, mint a

francia és a magyar irodalom szenvedélyes közvetítője. Utána

Párizsban élő lánya beszél arról, hogy miként látta látnok apját.

Utána kerekasztal beszélgetés Illyés Mária és A.Szabó Magda

részvételével. Az est Szőcs Géza méltatásával zárul, utána még

a fogadásra meghívott vendégek folytatják az eszmecserét a

„lángeszű tolakodó”-ról, ahogy őt nevezték.

 

május 8-12. A Nemzetközi PEN Béke Bizottsága és a Szlovén PEN 45.

alkalommal rendezi hagyományos konferenciáját Bledben. A

találkozó 2 fő témája: 1. A perifériától a központig, avagy az

irodalmi kreativitás jelenléte. 2. Az író, mint utazó békekül-

dött. Mit tehet az író napjainkban a béke és tolerancia meg-

tartása érdekében ebben a változó, sokszínű világban. Felme-

rült még egy fontos, a Nemzetközi PEN egészét érintő kérdés

is, ami a szervezet jelenlegi és jövőbeni szerepvállalását illeti

A magas színvonalú, jól szervezett összejövetelen a Magyar

PEN Clubot képviselték: Csicsery-Rónay Erzsébet és Petőcz

András, alelnökök.

 

június 26-28. Nemzetközi Írótalálkozó Lisszabonban a Portugál PEN ren-

dezésében. Az esemény kerekasztal témáji : Írók a konflik-

tusok áramában, és a Nyelvek háborúja, a művek békéje. A

kifejezés szabadságának kihívásai, és A szabadság poétikája

A találkozó német, belga, izraeli, iraki, szlovén, horvát és

cseh írók részvételével zajlott. Magyar részről Szőcs Géza,

elnök és Turczi István, főtitkár vett részt a találkozón. Sok

kitűnő előadás hangzott el a két munkanap során. Említést

érdemel az izraeli és arab írók szakmai-politikai párbezséde

 

augusztus 28-30. Pécs városa rendezi a Magyar PEN Club és a Janus

Pannonius Költészeti Nagydíj Alapítvány a 2013-as

J P. nagydíj ünnepi átadását. Idén Szimin Behbahani,

perzsa költőnő, világszerte elismert polgárjogi aktivis-

ta, a kortárs perzsa irodalom meghatározó alakja vette

át a díjat. A pécsi püspök látta vendégül díszvacsorán a

díjazottat, valamint a nemzetközi zsűri tagjait. Másnap

délután az átadó ünnepséget követően, a Zsolnay Kul-

turális Negyedben bemutatták Sz. B. erre az alkalomra

megjelenő magyar nyelvű kötetét és Jankovits László –

Nobilis Ingenio – Janus Pannonius költészete c. köny-

vét. Az esemányen közreműködte: Gryllus Dániel és a

Kaláka együttes, Jordán Tamás, Stenczer Béla, Lipics

Zsolt, színművészek, Földes László (Hobó). Este hét

órától, a zsúfolásig telt Kodály Központban felléptek:

Bozsik Yvette és társulata J. P. versére koreografált

darabot adott elő, majd zárásként Bogányi Gergely,

zongoraművész Chopin és liszt műveket játszott.

 

szeptember 5. Irodalmi est Konrád Györggyel a Magyar PEN Club

szervezésében a Petőfi Irodalmi Múzeum Vörös-termében.

Az íróval műveiről és életéről beszélget: Márton László,

Makk Károly, Szőcs Géza és Hans Henning Paetzke.

 

szeptember 9-12. A 79. Nemzetközi PEN Világkongresszusa Izlandon.

66 bejegyzett szervezet, 200 küldötte részvételével zaj-

lott az esemény Reykjavikban. Az éves beszámolót el-

fogadta a közgyűlés és megválasztották az új tisztségvi-

selőket 5 posztra, (nemzetközi titkár, pénztáros, három

kibővített elnökségi tag. A Magyar PEN elnöke, Szőcs

Géza, az Olasz PEN elnökének felkérésére jogot kapott

annak képviseletére is. A szervezetünket képviselő kül-

döttek zártkörű kerekasztal beszélgetésen vettek részt a

Nemzetközi PEN elnökének kérésére, amely azt a célt

szolgálta, hogy eloszlassa a Magyar PEN Club tevé-

kenységével kapcsolatos politikai aggodalmakat és fél-

reértéseket.

 

2013.szeptember 25. A Petőfi Irodalmi Múzeum estje. Délszaki kalandok.

Magyar Írók Itáliai élményei 1890-1950.Szubjektív tárlat-

vezetést tart Szőcs Géza író, költő. Utána fogadás Csorba

Csilla, igazgató asszony irodájában, ahol a meghívottak

köszöntik Szőcs Gézát születésnapja alkalmából.

 

november 12. Szimin Behbahani – perzsa kortárs költőnő, aki idén átvette

a Janus Pannonius Költészeti Nagydíjat -Elhagyott szentély

kötetének bemutatása a PIM-ben. A kötetről beszélget:

Szörényi László, dr.Jeremiás Éva, Nádasdy Ádám, Szőcs

Géza, Weiner Tibor, a könyv fordítói, szerkesztői. Utána

Rae Armantrout, amerikai költőnő felolvas verseiből. Mű-

veit bemutatja és a felolvasást követő beszélgetést vezeti:

Bollobás Enikő.

 

2014

 

 

március 27. Az idei évben Kossuth-díjjal kitűntetett író, Temesi Ferenc

„Tündér, mesék” című kötetének bemutatója. A kötetről az

íróval Turczi István, a Magyar PEN főtitkára beszélget.

 

június 3. A Magyar Pen Club és az Irodalmi Jelen kerekasztala Márai

Sándor „Hallgatni akartam” című könyvéről a Holokauszt Em-

lékév apropóján. Böszörményi Zoltán, író köszöntője után fel-

olvasás következik az Irodalmi Jelenben megjelent esszékből.

Bartha Ákos, Frank Tibor, Ignácz Károly Kiss Zsuzsanna és

Rab Virág, valamint Pihurik Judit tollából. Azt est második ré-

szében történészek, irodalomtörténészek részvételével kerekasz-

tal beszélgetés a vitás kérdéseket érinti; a Hallgatni akartam hi-

telességének kérdése a történész és irodalmár szemszögéből. A

polgárság pusztulásának bizonyítékai, cáfolatai. A Horthy-rend-

szer felelőssége a holokauszt áldozatok elhurcolásában. Márai

ambivalens viszonya a revízióhoz. Meghívott előadók: Kovács

Attila Zoltán, a Helikon Kiadó vezetője; Mészáros Tibor, Márai

hagyaték gondozója, Szőcs Géza, író, költő.

 

május 7-10. A szlovén PEN 46. regionális konferenciája Bledben. A talál-

kozón két témakör volt adott. A „Világháború és az irodalom,

valamint „A világháború kulturális és politikai következmé-

nyei”. Mindkét témában felszólaltak a küldöttek, megerősítve

azt az állítást, hogy a világháború kiüresítette az íróknál, mű-

vészeknél az olyan absztrakciókat, mint a szabadság, haza és

büszkeség. A Békebizottság ülésén idén a legfontosabb téma

Ukrajna helyzete volt, de szóba került a szíriai válság is. A

Magyar PEN részéről Csicsery-Rónay Erzsébet utazott Szlo-

véniába.

 

június 4. A Magyar Pen Club közgyűlése, amelynek fő témája az Alapsza-

bály módosítási javaslatainak megvitatása és azok elfogadása az

új Polgári Törvénykönyv szabályainak megfelelően. A Magyar

PEN közhasznú szervezetté való alakítása, az Áfa körbe történő

belépés, tisztségviselők számának megvitatása, a tagságról szóló

döntések meghozatala, új tagok felvétele. Az elnökség beszámol

az utolsó közgyűlés óta végzett gazdasági és szakmai tevékeny-

ségéről. Végezetül a hét új tag felvétele után a jövő terveiről esik

szó az elnök, Szőcs Géza részéről.

 

július 17-25. 24. Nemzetközi Költészeti Fesztivál Medellinben. A világ

legnagyobb irodalmi seregszemléje. 50 ország 70 alkotója

vett részt a rendezvényen. Turczi István, a Magyar PEN fő-

titkára volt a meghívott vendég.

 

augusztus 29-szeptember 1. Janus Pannonius Nemzetközi Költészeti

Nagydíj átadása Pécsett, utána Budapesten

2 alkalommal is irodalmi esteken hallhatták

az 2014-s díjazottakat. Ebben az évben két

fődíjat osztottak ki, Adonis (Ali Ahmed Sa’id)

és Yves Bonnefoy részesültek a kitűntetésben.

Ezenkívül a két műfordítói díjat Csehy Zoltán

és Hannu Launonen vehette át, az életműdíjat

a Londonban élő Gömöri György műfordító.

A gálaesten, a Palatinus-szálló Báltermében

Páva Zsolt köszöntő beszéde után Szőcs Géza

bemutatta a díjazottak magyar nyelvű köteteit.

Ezt követte Kokas Katalin/Kelemen Barnabás

hegedű játéka, majd Érdi Tamás zongora kon-

certje. Másnap délelőtt a Francia Intézet igaz-

gatóhelyettese, Isabelle Farcat köszöntője után

Hobo Adonis és Bonnefoy verseit szavalta, a

zenei aláfestésről Mózes Tamara Josef Kozma

dalokkal gondoskodott. Vasárnap az Adigail

galériában a „Magyar Művészek Párizsban” c.

kiállítás kapcsán felszólalt Bogyai Katalin az

UNESCO nagykövete, a díjazottak köteteiket

dedikálták. Hétfőn zártkörű irodalmi esten a

győztesek verseire komponált darabokat adott

elő Mókus/Szirtes Edina zenekarával. Gerard

Depardieu franciául felolvasta Adonis verseit,

Hobo ugyanezeket magyarul. Mózes Tamara

zongorázott és énekelt.

 

december 3. A 85 éves Görgey Gábor, tiszteletbeli PEN elnök köszöntése

a Petőfi Irodalmi Múzeum Dísztermében. Csorba Csilla PIM

Igazgató asszony köszöntője után, Szőcs Géza méltató sorait

olvassuk fel, sajnos külföldi útja miatt nem vehet részt a ren-

dezvényen. Papp Zoltán, Huszti Péter, Piros Ildikó versekkel

szólnak az ünnepelthez, majd a végén Iván Ildikó egy opera-

részletet énekel. A házigazda szerepét Sumonyi Papp Zoltán

tölti be. Az előadások után koccintással, baráti beszélgetés-

sel ünnepeljük a volt PEN elnököt, az írót, költőt, drámaírót.